Telma, Pitskij, Bono og Eos- mai 2014

DSC_0069 (2)
Telma

DSC_0044
Telma

DSC_0081
Telma

DSC_0108 (3)

Telma

DSC_0039 (3)
Telma

DSC_0142
Pitskij

DSC_0152
Pitskij

DSC_0181
Pitskij

DSC_0232
Bono

DSC_0236 (3)
Bono

DSC_0239
Bono

DSC_0277 (1)
Bono

DSC_0305 (2)
Bono

DSC_0309
Bono

DSC_0328
Eos

DSC_0338
Eos